Ομάδες-Στόχοι του έργου Career 4.0

Βελτιστοποιημένη συνεργασία για δυναμικά αποτελέσματα

Κύριο μέλημα είναι η καθοδήγηση νέων για  τη δημιουργία ενός προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης, που να μπορεί να προσαρμοστεί στη δυναμική της αγοράς εργασίας. Στόχος είναι η εξέλιξη των ικανοτήτων των νέων, ώστε αυτές να συνάδουν με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

Η ολιστική προσέγγιση υποστηρίζει την ατομική μάθηση όλων των εμπλεκόμενων καθώς και την αυτο-οργανωμένη μάθηση σε ομάδες (συνεργατική μάθηση). Η ψηφιακή πλατφόρμα, που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου για όλους τους πιθανούς χρήστες της 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στοχευμένη επικοινωνία, αποτελεσματική ανατροφοδότηση, βελτιστοποιημένη διαχείριση ποιότητας διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.


Career 4.0 |  Greece
Career 4.0  |  Greece

MENTEES / ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΙ


Κεντρική Ομάδα-Στόχος είναι Νέοι και Νέες από 16 ετών, οι οποίοι αναζητούν υποστήριξη στον προγραμματισμό της σταδιοδρομίας τους.

Αυτοί είναι οι κύριοι ωφελούμενοι της υλοποίησης του έργου και των αποτελεσμάτων του. Μπορούν να είναι μαθητές όλων των τύπων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ασκούμενοι, οι οποίοι σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους ή νέοι, που αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης και χρειάζονται υποστήριξη στις προσπάθειές τους.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ...

                    ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   >

Career 4.0  |  Greece

ΜΕΝΤΟΡΕΣ / ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ


Μια άλλη κεντρική ομάδα-στόχος είναι Μέντορες/Καθοδηγητές Μάθησης και
σχετικοί οργανισμοί/φορείς, που θέλουν να συνεισφέρουν στην υποστήριξη νέων και οι οποίοι έχουν κεντρικό ρόλο, καθώς  θα καθοδηγούν και θα υποστηρίζουν τους νέους στην εφαρμογή της μεθοδολογικής προσέγγισης κατά τη διεξαγωγή σχετικών εργαστηρίων.

Είναι έμπειρα άτομα από τοπικούς οργανισμούς, όπως Επιμελητήρια, Οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης, Σχολεία/Σχολές γενικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Συμβουλευτικές Επιχειρηματικότητας, κ.λπ. Οι οργανισμοί αυτοί δρουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές του έργου συμμετέχοντας με έμπειρα στελέχη στις επιμέρους δράσεις του έργου.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ...

                    <   ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   

Career 4.0  |  Greece

ΕΙΔΙΚΟΙ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ


Οι δύο κεντρικές ομάδες (Mentors & Mentees) πλαισιώνονται από από ειδικούς και εμπειρογνώμονες (Experts), οι οποίοι συνεπικουρούν τους Μέντορες και μεταφέρουν την επαγελματική τους εμπειρία στους συμμετέχοντες νέους και νέους σε διάφορες φάσεις της εφαρμογής της μεθοδολογικής προσέγγισης κατά τη διεξαγωγή σχετικών εργαστηρίων.

Αυτοί προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και έχουν άμεση εμπειρία ως επιχειρηματίες ή ως στελέχη επιχειρήσεων.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ...

                    ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ   >

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved