Δραστηριότητες στο έργο Career 4.0

Συστηματική προσέγγιση υλοποίησης με προσανατολισμό στα αποτελέσματα

CYTECH

Η ανάπτυξη της ψηφιακής μαθησιακής πλατοφόρμας Career 4.0

Career 4.0  |  Greece

Η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας πραγματοποιείται από την Cytech, μια ελληνική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο της ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού με πελάτες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. H cytech είναι από εταίρους του ερευνητικού έργου στην Ελλάδα με πρωταρχική ευθύνη την τεχνική ανάπτυξη και υλοποίηση (developing) της ψηφιακής πλατφόρμας Career 4.0.

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται για την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας βασίζεται στο μοντέλο Scrum, μία agile μεθοδολογία για την ανάπτυξη προϊόντων μέσω σύνθετων διασυνδεδεμένων διαδικασιών. Το μοντέλο αυτό μας επιτρέπει τη συχνή ανατροφοδότηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, όταν αυτή βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη. Έτσι μπορούμε να την προσαρμόζουμε στις ανάγκες μας και να επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία σε κάθε κύκλο.

Η ευέλικτη φύση του agile μοντέλου αυτού, καθώς και η γραμμική σχεδίαση των κύκλων υλοποίησης και δοκιμών επιτρέπει στην ομάδα υλοποίησης να καταγράφει την πρόοδο όλων των εργασιών που εκτελούνται, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκτενής τεκμηρίωση, αλλά δίνοντας έμφαση στο τι μένει ακόμα να υλοποιηθεί και τον τρόπο προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες.

Με τον τρόπο αυτό ο συντονιστής μπορεί να γνωρίζει από νωρίς τυχόν αλλαγές, τόσο στο αντικείμενο, όσο και στον χρόνο παράδοσης κάθε φάσης του έργου. 

Career 4.0  |  Greece

Επίσης, το έργο ολοκληρώνοντας κάθε κύκλο ανάπτυξης έχει ένα λειτουργικό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί και να αξιολογηθεί χωρίς να είναι απαραίτητη η συνολική ολοκλήρωση του έργου.

Τέλος, δεδομένου ότι η ψηφιακή πλατφόρμα αποτελεί ένα νέο και καινοτόμο προϊόν, το Scrum κρίνεται κατάλληλο γιατί μας παρέχει τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε άμεσα σε νέα δεδομένα και τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις.

Career 4.0  |  Greece

Career 4.0 | ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved