Αντικείμενο του έργου Career 4.0

Προετοιμασία των νέων για τις προκλήσεις του μέλλοντος

Παρά τις κάποιες θετικές εξελίξεις σχετικά με την ανεργία των νέων στην Ευρώπη, πολλοί νέοι παραμένουν άνεργοι.

Επιπλέον, megatrends (μεγατάσεις) όπως ψηφιακός μετασχηματισμός, δημογραφική μετατόπιση, κλιματική αλλαγή, οδηγούν σε συνεχείς αλλαγές και στην αγορά εργασίας και θέτουν νέες απαιτήσεις στους νέους όσον αφορά σε δεξιότητες και ικανότητες.

Για να βοηθήσει στην διαχείριση αυτής της προβληματικής, το ερευνητικό έργο Career 4.0 χρησιμοποιεί τις τρέχουσες μεγατάσεις ως 

ευκαιρία, για να δημιουργήσει μια καινοτόμο μαθησιακή προσέγγιση για νέους και μέντορες/καθοδηγητές, η οποία θέτει στο κέντρο της την νοοτροπία της agility.

Το έργο βασίζεται σε αποδεδειγμένη «βέλτιστη πρακτική» στον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, την οποία συνδυάζει με μεθόδους agile learning και αναπτύσσει μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης/mentoring προς ενίσχυση της διαφάνειας, της αναθεώρησης και της προσαρμοστικότητας της διαδικασίας μάθησης/καθοδήγησης.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

© Career 4.0 | Transnational Project, Project Partners Greece - All Rights Reserved